top of page

Kampanj- och användarvillkor

Introduktion

Target Aid AB äger och driver den digitala plattformen targetaid.com (”Plattformen”) samt säljer elektroniska tjänster till företag, organisationer, föreningar och institutioner. Till föreningar och förbund (”Abonnenten”) tillhandahåller Target Aid (”Leverantören”) digitala verktyg för marknadsföring och insamling genom elektroniska tjänster via internet i form av Plattformen, Föreningssidan, Föreningsprofilen, Ändamålssidan, Insamlingswidgeten, E-postsignaturen och Watermarks (”Tjänsterna”), vilka specificeras nedan. Tjänsterna säljs genom att Abonnenten tecknar dessa kampanj- och användarvillkor (”Avtalet”) med Leverantören. Avtalet ger Abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna, i enlighet med avtalet, och gäller vid Leverantörens tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten samt vid Abonnentens nyttjande av Tjänsterna. Involverade underleverantörer är Pennybridge AB (org. nr: 556903-2021) och Youcal AB (org. nr: 559123-5378) som tillhandahåller betallösningen samt utför finansiell validering av donationsmottagaren (Abonnenten) och transaktionsflöden.


1. Registrering

Abonnenter som önskar använda Tjänsterna fullt ut måste vara registrerade och godkända hos Leverantören, samt ha genomgått en fullgjord finansiell validering som donationsmottagare. Med ”fullt ut” menas slutföra insamlingskampanjer genom att mottaga utbetalning av insamlade medel. Abonnenten får inte nyttja Tjänsterna fullt ut innan godkännande. Godkännande sker genom signerande av detta avtal samt genomgång av finansiell validering som donationsmottagare (Know Your Counterpart, Anti Money Laundring), vilket utförs i samarbete med Pennybridge AB och Youcal AB.

2. Tjänsterna

Inom ramen för avtalet tillhandahåller Leverantören följande tjänster till Abonnenten:

 • Plattformen ger Abonnenten möjlighet att globalt marknadsföra sin verksamhet och konkreta projekt/ insamlingskampanjer (”Ändamålen”) till vilka företag och privatpersoner (”Givarna”) kan donera pengar;

 • Föreningssidan är en digital plats synlig på Plattformen där Abonnenten med text, bilder, video, söktaggar beskriver sin verksamhet och listar de egeninitierade Ändamålen till vilka företag och privatpersoner (”Givarna”) kan donera pengar;

 • Föreningsprofilen aggregerar resultaten från alla Ändamål som Abonnenten driver insamling till, både de egeninitierade samt de som initierats av andra Organisationer som finns tillgängliga på Plattformen och som Abonnenten vill stötta. Om Abonnenten avtalar sig om möjligheten att använda fler Föreningsprofiler, exempelvis en profil per lag (”Lagprofilen”) eller sektion (”Sektionsprofilen”), då aggregerar varje enskild profil resultaten av de Ändamål som respektive lag/sektion driver insamling till;

 • Ändamålssidan är en digital plats där Abonnenten med text, bilder, video, söktaggar och beskriver ett konkret Ändamål som de bedriver insamling till. Abonnenten kan här även geografiskt lokalisera Ändamålet på en digital världskarta;

 • Insamlingswidgeten integreras in i Abonnentens webbsida och synliggör där specifika Ändamål som Abonnenten driver insamling till;

 • Watermarks är digitala ikoner/bilder som kan användas i E-postsignaturer och på webbsidor för att driva trafik till Abonnentens Föreningssida, Föreningsprofil eller specifika Ändamålssidor.

 

3. Leverantörens åtagande och rättigheter

Inom ramen för avtalet åtar sig Leverantören att tillhandahålla:

 • de tjänster som beskrivits under # Tjänsterna;

 • en lösning för säker betalning och transaktion av donationer. Leverantören ansvarar för att donerade medel allokeras till Ändamålet och vidarebefordras från Givarna till Abonnenten;

 • ett Online-konto på Plattformen (”Kontot”), varifrån Abonnenten bl. a. kommer att kunna:

 1. Initiera, administrera, editera och följa upp Ändamålen

 2. Editera Föreningssidan och tilldela administratörer

 3. Kommunicera med Givarna;

 • information och relevant statistik om Givarna och donationerna.

 

Leverantören förbehåller sig rätten att:

 • avgöra vilka Ändamål som godkänns och aktiveras på Plattformen;

 • vägra tillhandahålla Abonnenten en donation i följande situationer:

 1. Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen står i strid med detta avtal, lagar och regler;

 2. Om det finns anledning för Leverantören att anta att donationen inte kommer användas i enlighet med Givarens vilja.

 • med omedelbar verkan stänga av Abonnenten från Plattformen och häva Avtalet utan återbetalnings-skyldighet om Abonnenten:

  1. nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt;

  2. på något sätt bryter mot detta avtal;

  3. inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller konkurs eller kan antas vara på obestånd

 

Leverantören ansvarar inte för återbetalning av donationer till Givaren. Varje förfrågan om återbetalning från Givaren, oavsett anledning därtill, kommer den enbart vidarebefordras till Abonnenten. Eventuella avgifter belastar det donerade beloppet.

 

I de fall Abonnenten rekommenderar Leverantören och dess tjänster till en annan legal enhet (företag, förening, institution), och denne part tecknar ett abonnemang hos Leverantören, åtar sig Leverantören att donera första månadsavgiften till ett Ändamål skapat av Abonnenten.

 

4. Abonnentens åtagande

Vid registrering hos Leverantören, samt inom ramen för avtalet, är Abonnenten skyldig att till Leverantören tillhandahålla och hålla uppdaterad följande information;

 • Föreningens juridiska namn, organisationsnummer, adress, postnummer och ort;

 • Abonnentens bank-/plusgiro alt. bankkonto, för utbetalning av donerade medel från Givarna;

 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till föreningens firmatecknare;

 • Dokumentation som styrker vem som är firmatecknare. Sådant dokument kan vara ett eller flera av följande:

 1. Protokoll från konstituerande styrelsemöte eller årsmöte

 2. Registreringsbevis från länsstyrelsen (gäller stiftelser)

 3. Föreningens stadgar;

 • Namn och kontaktuppgifter till andra kontaktpersoner och administratörer (de som ska hantera Target Aid);

 • E-post för transaktionsrapporter (till den som skall ta emot utbetalningsunderlagen för bokföringen).

 

Abonnenten förbinder sig vid tecknande av detta avtal att på uppmaning av Pennybridge AB och/eller Youcal AB tillhandahålla kompletterande information om Abonnentens verksamhet och företrädare, i syfte att uppfylla regulatoriska krav på kundkännedom i Pennybridge ABs och/eller Youcal ABs arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Vid genomförd och godkänd registrering åtar sig Abonnenten att:

 • nyttja Tjänsterna på det sätt de är ämnade att användas för (se definition under # Tjänsterna);

 • marknadsföra Abonnentens egeninitierade ändamål genom de kanaler som Abonnenten vanligtvis kommunicerar genom till sina olika intressentgrupper inom/utanför verksamheten;

 • tillse att lösenordet till Kontot hanteras på ett säkert sätt i syfte att säkerställa att ingen obehörig person får tillgång till Kontot. Abonnenten ansvarar för all aktivitet på Kontot;

 • tillse att den information som de lämnar till Leverantören är uppdaterad och korrekt. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på att information som lämnats till Leverantören är felaktig;

 • tillse att mottagna donationer i möjligaste mån hanteras i enlighet med Givarens önskemål, dvs. att mottagna medel används för det Ändamål som Givaren avsett att dess donation ska användas till;

 • hålla sig underrättad om information avseende relevanta vidarebefordringar av donationer och skyndsamt underrätta Leverantören vid varje misstänkt felaktighet;

 • då Leverantören felaktigt vidarebefordrat ett belopp till Abonnenten, skyndsamt återbetala beloppet till Leverantören. Leverantören ska hålla Abonnenten skadelös för direkta kostnader som sådana felaktigt vidarebefordrade belopp kan ge upphov till i den utsträckning orsaken till denna felaktighet kan anses ha legat inom Leverantörens kontroll.

 

5. Avtalstid

Nyttjande av Tjänsterna från Leverantören sker årsvis genom tecknande av ett 12 månaders abonnemang som förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen via e-post till info@targetaid.com senast
en (1) månad före avtalstidens utgång.

 

6. Abonnemangsavgift - Target Aid Förening

Tjänsterna som är beskrivna ovan levereras utan Abonnemangsavgift under kampanjtiden på ett (1) år från och med datum för påskrivna kampanj- och användarvillkor. Efter kampanjtiden tar Leverantören ut en Abonnemangsavgift på 199 kr/månad (25% moms tillkommer). 

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

 

7. Förmedling av donerade medel och kontroll av finansiella transaktioner

Utbetalning av insamlade medel förmedlas inom fyra bankdagar från det att gåvan inkommit till Leverantören. Utbetalning kan av Abonnenten begäras ske månadsvis eller kvartalsvis vid behov. Vid förmedling av donerade medel till Abonnenten utgår en insamlings- och transaktionskostnad på maximalt 5% för att täcka kostnaderna för betallösning, bank-och transaktionsavgifter (Swish, kort, faktura), samt kontroll av donationsmottagare och finansiella transaktioner. Denna avgift faktureras av vår underleverantör Pennybridge AB (för aktuella kostnader se: https://pennybridge.org/sv/website/terms).

Plattformens betallösning samt tjänster för kontroll av donationsmottagare och transaktionsflöden (Know Your Counterpart, Anti Money Laundring) administreras av underleverantören Pennybridge AB på uppdrag av Leverantören. Det är Pennybridge AB och dess underleverantör Youcal AB som säkerställer att donerade medel förmedlas från Givarna till Abonnenten och att lagar och regler för finansiella transaktioner efterföljs. Youcal AB innehar tillstånd som Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. Pennybridge granskar samtliga föreningar i enlighet med betaltjänstlagen.

8. Fakturering och betalningsvillkor

Abonnemangsavgift faktureras årsvis enligt avtal och enligt vid var tid gällande prislista hos Leverantören. Betalning sker mot faktura och fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Leverantörens bankkonto senast femton (15) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Eventuella fakturaavgifter och påminnelseavgifter kan tillkomma. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonne­mangsperiod.

 

9. Leverans och nyttjande av Tjänsterna

Leverans sker genom att Abonnenten får en aktive­ringslänk med inloggningsuppgifter till Plattformen och får därmed tillgång till beställda Tjänster. Lösenordet gäller endast för Abonnenten och får inte överlåtas. Vid nyttjande av Tjänsterna accepterar och bekräftar Abonnenten att användandet sker i enlighet med avtalet, samt i enlighet med andra tillämpliga lagar och regler.

 

10. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Leverantören.

 

11. Hantering av personuppgifter och utlämnande av uppgifter - GDPR

Leverantören hanterar person- och föreningsuppgifter utifrån Dataskyddsförordningen i enlighet med GDPR, vilket bland annat inkluderar lagring, kryptering och konfidentiell behandling för att lagra nödvändig information om Abonnenten för att kunna fullfölja Avtalet.

 

Leverantören anlitar i förekommande fall underleverantörerna Pennybridge AB och Youcal AB i syfte att behandla personuppgifter. Leverantören har för detta ändamål upprättat ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal med Pennybridge AB och Youcal AB. Detta avtal gäller för alla med Leverantören avtalade Abonnenter samt för de Givare som donerar till ett ändamål tillgänglig på Plattformen.

 

Utöver vad som följer av Leverantörens Allmänna Villkor (https://www.targetaid.com/page/anvandaravtal) för registrerade användare av Plattformen, är det Abonnentens skyldighet att vara införstådd i de regler som gäller vid behandling av personuppgifter enligt den vid var tid tillämpliga personuppgiftspolicyn. Personuppgiftpolicyn i dess nuvarande lydelse finns tillgänglig på Leverantörens webbsida via länken nedan: https://www.targetaid.com/page/personuppgifter

 

12. Fraud-hantering (bedrägeri)
Leverantören har antagit en policy för hantering av fraud (bedrägeri). Har Givaren gjort donationen med ett stulet kredit- eller betalkort, eller gjort donationen på annat bedrägligt sätt vilket anses stå i strid mot den av Leverantören antagna anti-fraud policyn, kan donationen komma att återbetalas till den skadelidande parten. För ytterligare information hänvisas Abonnenten till www.targetaid.com/page/antifraudpolicy

 

13. Friskrivning och ansvarsbegränsning

Leverantören tillhandahåller via sin Plattform, genom anlitande av en tredje part, en betalningslösning som medger att Givaren kan överföra medel till Abonnenten. Eventuella tvister mellan Givaren och Abonnenten ska inte påverka Leverantören, dess anställda, ledning, ägare eller andra representanter.

 

Leverantören ansvarar ej för hur Abonnenten använder de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot Tredje Man för Abonnentens til­lämpning. Leverantören ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som Abonnenten gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Vidare ansvarar Leverantören inte för skador som uppstår vid insamlingar organiserade av Abonnenten eller andra donationsmottagare som Abonnenten driver insamling för via Plattformen. Leverantören hållas skadelösa för alla sådana skador.

 

14. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Leverantören äger samtliga immateriella rättigheter inklu­derat i Tjänsterna, varumärket Target Aid och andra varumärken eller produktnamn Leverantören från tid till annan kan komma att använda i utrustning, programvara, manualer eller annan information.

 

I samband med Abonnentens användning av Leverantörens plattform och tjänster, samt i de kommunikationsflöden som ingår vid leverans av Tjänsterna eller vid Leverantörens marknadsföring av specifika Ändamål och insamlingskampanjer på Plattformen, används logotyper, text-, bild- och videomaterial som laddats upp av Abonnenten. Leverantören har rätt att använda det av Abonnenten uppladdade materialet i marknadsföringsaktiviteter som gynnar Abonnenten och/eller Leverantören. I vissa fall får Abonnenten hjälp av Leverantören att ladda upp material på Plattformen för Abonnentens Ändamål. När detta sker är det Abonnenten som äger ansvaret att uppladdat material får nyttjas i enlighet med lagar och regler. För det fall Tredje Man riktar krav mot Leverantören därför att Abonnenten inte hade tillåtelse att fritt överlåta rättigheten enligt ovan ska Abonnenten hålla Leverantören skadelös.

 

15. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kon­troll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbets­konflikt, oavsett om den omfattar parts personal eller ej eller ändrad myndighetsbestämmelse eller ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

 

16. Uppsägning av avtalet

Abonnenten har rätt att när som helst avsluta sitt samarbete med Leverantören. Uppsägning skall ske skriftligen via e-post till info@targetaid.com senast en (1) månad före avtalstidens utgång. När Leverantören mottar det skriftliga meddelandet tas Abonnenten bort från Plattformen. Vid uppsägning slutar Leverantören mottaga donationer inom sju (7) arbetsdagar från det att meddelande om uppsägning når part. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonne­mangsperiod.

 

Endera parten äger rätt att säga upp avtalet om den andra parten bli insolvent, går i konkurs, ansöker om företagsrekonstruktion, upplöses efter stämmans beslut, ställer in sina betalningar, uppvisar tecken på väsentliga likviditetsproblem eller ej kan fullfölja sina åtaganden.

 

17. Tillämplig lag och tvist

Avtal skall av alla involverade parter tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom all­män domstol i Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page